مجموعه کوتاه جدید از صدرا به نام فصل
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
Unlike
0
Fasl (Album)
ترک لیست
نام موزیک
128
320
Sadra - Fasl
Sadra - Haasel (Ft Jalal)
Sadra - Bi Etenaa (FreeStyle)
موزیک های دیگر
Fasl (Album) Sadra
Iran Amir Reghab
Sazandeh (Album) Hirbod
Saratane Fekr (Ft Nimosh) Sogmad
Hazrate Hagh (Album) LenDo
Lanati Ali Sis