آهنگ علی قاف به نام خوش گذش
۱۳۹۳/۱۲/۲۴
Unlike
0
Khosh Gozash
متن آهنگ
Quf
موزیک های دیگر
Khafe Quf
Fohsh Quf
Khosh Gozash Quf
Jadeh Khaki Ershad Kay-Z
Paksazi 2 Nimosh
Jang Nikotin Band