آهنگ قاف به نام خفه
۱۳۹۵/۰۸/۱۳
Unlike
-1
Khafe
متن آهنگ
Quf
موزیک های دیگر
Khafe Quf
Fohsh Quf
Khosh Gozash Quf
Jadeh Khaki Ershad Kay-Z
Paksazi 2 Nimosh
Jang Nikotin Band