آهنگ قاف به نام فحش
۱۳۹۵/۰۳/۱۱
Unlike
0
Fohsh
متن آهنگ
Quf
موزیک های دیگر
Khafe Quf
Fohsh Quf
Khosh Gozash Quf
Jadeh Khaki Ershad Kay-Z
Paksazi 2 Nimosh
Jang Nikotin Band